Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej.

 

ul. S?oneczna 50 G, pok. 1, 10-710 Olsztyn

tel. +4889 523-39-40;

k.toporowski@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-3500; kod finansowy: 9035

 

Inspektor

Krzysztof Toporowski

tel. +4889 523-39-40, 605 627 981

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej

1)     wypracowuje i okre?la ogóln? koncepcj? ochrony przeciwpo?arowej oraz skutecznych ?rodków zapobiegania po?arom,

2)     kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpo?arowego oraz sporz?dza protoko?y okre?laj?ce ten stan,

3)     uczestniczy w prowadzeniu bada? przyczyn po?aru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalaj?ce ustali? jego przyczyn?,

4)     organizuje i prowadzi dzia?alno?? profilaktyczn?,

5)     ustala wspólnie z kierownikami w?a?ciwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpo?arowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowuj?c w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)     uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)     organizuje i prowadzi instrukta? wst?pny i szkolenie przeciwpo?arowe pracowników ,

8)     inicjuje i rozwija ró?ne formy popularyzacji zagadnie? przeciwpo?arowych,

9)     okre?la potrzeby Uniwersytetu dotycz?ce sprz?tu i urz?dze? po?arniczych oraz ?rodków ga?niczych,

10) organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wst?pnej, samodzielnej sekcji ga?niczej,

11) wspó?dzia?a w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpo?arowej,

 

 

informacj? wytworzono:

Stanowisko ds. Ppo?.

za tre?? odpowiada:

Krzysztof Toporowski

data wytworzenia:

17-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 903 razy (w tym z UWM 25 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa